Müügigarantii

1. Kaimari Trade OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
2. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast.
3. Müügigarantii seisneb toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis. Kui parandamine ei ole võimalik asendatakse toode võrdväärse tootega, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga, mis vastab toote hinnale müügiarvel.
4. Toodetel kehtivad alltoodud garantii tähtajad:

 • tavatoodetele 12 kuud;
 • akudele 6 kuud;
 • toote, millele on teostatud garantiiremonti, müügigarantii pikeneb garantiiremondis viibimise aja võrra;

 

5. Müügigarantii ei laiene:

 • pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, paigaldatud tarkvarale ja paigaldusmeediale;
 • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest (mehaaniline/füüsiline vigastus, vedelikukahjustus jms) kasutaja poolt;
 • häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes (ilmastikutingimused, õhusaaste, tolm jms);
 • häiretele seadme töös, mis on tingitud arvuti riist- ja tarkvara omavahelisest kokkusobimatusest;
 • häiretele toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest;
 • tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
 • käesolevas punktis nimetatud tingimused ei välista VÕS 218 lg 2 sätestatud 2-aastase pretensiooni esitamise õigust.

 

6. Müügigarantii juhtumi korral:

 • klient esitab korrektse probleemi(de) kirjelduse;
 • klient toimetab garantiilise seadme/detaili Kaimari Trade OÜ kontorisse enda kulul;
 • kui garantiiline seade/detail on saadetud posti teel, toimetab Kaimari Trade OÜ selle kokkuleppel parandatuna või asendatuna kliendile tagasi oma kulul;
 • kui garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. Sellisel juhul on Kaimari Trade OÜ õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta.

 

7. Kaimari Trdae OÜ ei oma kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates müügigarantii tingimustes ning Eesti Vabariigi seadustes. Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.